Home > Published Issues > 2016 > Volume 11, No. 6, June 2016 >
Volume 11, No. 6, June 2016
Article# Article Title & Authors (Volume 11, No. 6, June 2016) Page
1
Zhongli Wang, Guo Sheng, and Xu Zhang
523
2
Zhen Liu, Jun-an Yang, Hui Liu, and Wei Wang
539
3
Jun Zhang and Hui Tian
550
4
Zhuqian Long and Wentian Ji
558
5
Chunhui Wu, Qin Li, Zhiwei Sun, and Xueling Zhong
564
6
Guiling Sun, Yangyang Li, Haojie Yuan, Jingfei He, and Tianyu Geng
573
7
Yang Liu, Yi Shen, and Lei Ding
579
8
Lukman A. Olawoyin, Hongwen Yang, and Yue Wu
586
9
Lukman A. Olawoyin, Munzali A. Abana, Yue Wu, and Hongwen Yang
592
10
Zhitao Zhang, Ye Yin, Haoqian Wei, and Wei Tang
598
11
Zimao Li, YingyingWang, and Maode Ma
609