Home > Published Issues > 2016 > Volume 11, No. 5, May 2016 >
Volume 11, No. 5, May 2016
Article# Article Title & Authors (Volume 11, No. 5, May 2016) Page
1
Lingyun Feng, Yueyun Chen, and Xinzhe Wang
440
2
Momiao Zhou and Feifei Zhao
446
3
Kangning Sun, Linhua Ma, Yanhua Cao, Xing Hu, and Shaocheng Huang
455
4
Long Zhang, Chunhong Bai, Fan Zhuo, Haitao Xu, and Wei Huang
462
5
Hui Bao
471
6
Han Wang, Yani Cui, Wencai Du, and Lingwei Xu
478
7
Yi Shen, Yang Liu, and Wenqian Xing
484
8
Guanghui Ren, Jianan Han, Haihui Zhu, Jiahui Fu, and Mingguang Shan
491
9
Tianyi Xiong, Zan Li, and Peihan Qi
498
10
Ning Du, Hao Zhang, Tingting Lv, and T. Aaron Gulliver
507
11
Yu Liu, Gaolin Xiang, Yongle Lu, Yang Cao, Yunmei Li, and Lin Lv
516