Home > Published Issues > 2010 > Volume 5, No. 6, June 2010 >
Volume 5, No. 6, June 2010
Article# Article Title & Authors (Volume 5, No. 6, June 2010) Page
1
M. Shamim Kaiser and Kazi M. Ahmed
447
2
Syed S. Rizvi, Khaled M. Elleithy, Aasia Riasat, and Min Song
455
3
Bin Wang, Jinkuan Wang, Xin Song and Yinghua Han
467
4
Jui-Fa Chen, Ying-Hong Wang, Kuo-Feng Huang, and Ting-Wei Chang
475
5
Kung Yao and Flavio Lorenzelli
483
6
Shang-hui Xiao, Zhong-pei Zhang and Zhi-ping Shi
493
7
Jih-Hsin Ho
501