Home > Published Issues > 2016 > Volume 11, No. 4, April 2016 >
Volume 11, No. 4, April 2016
Article# Article Title & Authors (Volume 11, No. 4, April 2016) Page
1
Anming Dong, Haixia Zhang, and Dongfeng Yuan
340
2
Kejiang Xiao, Rui Wang, Lei Zhang, and Lei Xu
349
3
Yourong Chen, Junjie Chen, Zhangquan Wang, and Tiaojuan Ren
358
4
Xiaohui Wei, Yuanyuan Liu, and Xin Bai
365
5
Hai-Tao Dong, Lei Song, Jin-Lin Wang, and Jun Yang
374
6
Yi Xie, Wenjia Ding, and Yulin Wang
383
7
Dong Wang, Mingquan Zhou, Sajid Ali, Pengbo Zhou, and Guohua Geng
388
8
Yue Wu, Lukman A. Olawoyin, and Hongwen Yang
396
9
Xiaolong Li, Yunqing Liu, Shuang Zhao, and Wei Chu
402
10
Shiyong Yang and Jinlong Jiang
411
11
Zhen Liu, Jun-an Yang, Hui Liu, and Wei Wang
417
12
Hai-Yan Zhang, Jing Huang, Ju-Hu Li, and Juan Nie
428