Home > Published Issues > 2016 > Volume 11, No. 3, March 2016 >
Volume 11, No. 3, March 2016
Article# Article Title & Authors (Volume 11, No. 3, March 2016) Page
1
Wasan Kadhim Saad, Mahamod Ismail, Rosdiadee Nordin, and Ayman A. El-Saleh
231
2
Shujing Zhang, Jing Li, Bo He, and Jiaxing Chen
243
3
Mohammed M. Alwakeel
249
4
Jianrong Bao, Xiqi Gao, Xiaorong Xu, Rui Guo, and Bin Jiang
255
5
Peng Li, Yunjian Jia, Mingjun Feng, Changrong Ye, Fei Chen, and Huifang Fan
263
6
Xuyan Bao, Xiaojin Zhou, Xiaojuan Wang, Yong Zhang, Mei Song
272
7
Maoxin Sun and Hongyan Qian
282
8
Rongyang Shan, Xiao Zhou, and Chengyou Wang
290
9
Jianwu Zhang, Jing Jiang, Jianrong Bao, Bin Jiang, and Chao Liu
297
10
Haiping Huang, Dan Sha, Yongcan Zhang, and Pengfei Li
305
11
Wenjing Kang, Gongliang Liu, and Bin Hu
317
12
Haitao Liu, Zhisheng Yin, and Xuejun Zhang
325
13
Yanfang Zou, Hongyi Yu, Qing Li, Jianhui Liu, and Wei Guo
333