Home > Published Issues > 2014 > Volume 9. No. 12, December 2014 >
Volume 9. No. 12, December 2014
Article# Article Title & Authors (Volume 9. No. 12, December 2014) Page
1
Subil Abraham and Suku Nair
899
2
Liang Hu, Yuanmo Zhang, Hongtu Li, Yicheng Yu, Fangming Wu, and Jianfeng Chu
908
3
Yi-cheng Yu, Liang Hu, Hong-tu Li, Yuan-mo Zhang, Fang-ming Wu, and Jian-feng Chu
916
4
Manh Cong Tran and Yasuhiro Nakamura
923
5
Jia Shi, Chengyou Wang, and Shouyi Zhang
930
6
Mohammed H. Alsharif, Rosdiadee Nordin, and Mahamod Ismail
937
7
Guolin Sun, Feng Liu, Junyu Lai, and Guisong Liu
946
8
Yong Jin, Feng Li, Ya Fan, Ruigang Li, and Huan Dai
954
9
Zhenqiang Mi, Miao Zhang, and Zenggang Xiong
962
10
Rongqiang Lin, Ou Li, Qing Li, and Kun Dai
971
11
Xin Lv and Yi Wan
980
12
Jingping Song, Zhiliang Zhu, and Chris Price
987