Home > Published Issues > 2014 > Volume 9, No. 3, March 2014 >
Volume 9, No. 3, March 2014
Article# Article Title & Authors (Volume 9, No. 3, March 2014) Page
1
Yi Tang, David Grace, and Lijie Wang
198
2
Xiangqun Shi and Qingxin Chu
208
3
Muhammad Zubair, Xiangwei Kong, and Saeed Mahfooz
217
4
Weiting Gao and Hui Li
226
5
Hector Reyes, Naima Kaabouch, and Wen-Chen Hu
234
6
Xiaoyu Hu, Zhe Chen, and Fuliang Yin
241
7
Franco Tommasi, Catiuscia Melle, and Valerio De Luca
248
8
Xianzhong Xie, Ting Song, Bin Ma, and Xiaofeng Hu
262
9
Francesco Benedetto and Domenico Izzo
271
10
Quande Dong and Xu Xu
279