Home > Published Issues > 2015 > Volume 10, No. 8, August 2015 >
Volume 10, No. 8, August 2015
Article# Article Title & Authors (Volume 10, No. 8, August 2015) Page
1
Rui Wang, SuixiangGao, Wenguo Yang, and Zhipeng Jiang
551
2
Ryo Hamamoto, Chisa Takano, Kenji Ishida, and Masaki Aida
562
3
Qingwei Du and Huaidong Zhuang
572
4
Xiaojun Peng, Kuntao Yang, and Chang Liu
579
5
Dan Zhang, Zhiyi Fang, Yue Wang, Hongyu Sun, and Jie Cao
589
6
Ahmed Abu-Khadrah, Zahriladha Zakaria, Mohdazlishah Othman, and M. S. I. M. Zin
596
7
Lei Yang and Yu Dai
603
8
Ahmed Abdalla, Zhao Yuan, Mohammed Ramadan, and Tang Bin
610
9
Chuang Deng, Jun Liu, Xuesong Tan, and Fuxiang Li
615
10
Zhongjian Kang, Ruiying Liu, and Yanyan Feng
621
11
Qiming Fu, Baochen Jiang, Chengyou Wang, and Xiao Zhou
629
12
Jie Xu, Yahong Yu, Chengyi Gao, and Jian Sun
638