• Please send your full manuscript to: jocm@vip.163.com
Article# Article Title & Authors (Volume 9, No. 1, January 2014) Page
1
Wei Shi, Hao Zhang, Xinjie Wang, Jingjing Wang, and Hongjiao Zhang
1
2
Yao Zhang, Licai Yang, Haiqing Liu, and Lei Wu
13
3
Yang Yu and Shiro Handa
21
4
Amjad Ali, Wang Huiqiang, Lv Hongwu, and Xiaoming Chen
30
5
Kuokkwee Wee, Muhd. Hilmi B. A. H, Yit Yin Wee, and Nima Saed
39
6
Mohd Nazri Mohd Warip, Ivan Andonovic, Ivan Glesk, Phaklen Ehkan, Fairul Afzal Ahmad Fuad, and Mohamed Elshaikh Elobaid Said Ahmed
48
7
Renze Luo, Yonghua Ge, and Jiao Yang
56
8
NorazahAbd Aziz, NurIzura Udzir, and Ramlan Mahmod
63
9
Li-hui Zou, Jinwu Li, and Aziguli Wulamu
73
10
Mohd Hilmi Hasan, Jafreezal Jaafar, and Mohd Fadzil Hassan
81
11
Yantao Sun, Jing Chen, Qiang Liu, and Weiwei Fang
91
Copyright © 2013-2020 Journal of Communications, All Rights Reserved
E-mail: jcm@etpub.com