• Please send your full manuscript to: jocm@vip.163.com
Article# Article Title & Authors (Volume 9, No. 7 July 2014) Page
1
Zimu Yuan, Wei Li, and Shuhui Yang
521
2
Ling Zhou and Deng F. Zhang
535
3
Hui Zhao, Xiaoxiao Bao, Liang Qin, Ruyan Wang, and Hong Zhang
541
4
Shangqing Zhao, Hui Guo, Juan Xing, and Shilong Ji
548
5
Yizhen Zhang, Guobing Li, Guomei Zhang, Gangming Lv, and Chao Zhang
556
6
Bala Alhaji Salihu, DachengYang, Xin Zhang, and Suleiman Zubair
563
7
Xiangyu Gao and Yuesheng Zhu
572
8
Wei Li
579
Copyright © 2013-2020 Journal of Communications, All Rights Reserved
E-mail: jcm@etpub.com