Home > Published Issues > 2017 > Volume 12, No. 1, January 2017 >
Volume 12, No. 1, January 2017
Article# Article Title & Authors (Volume 12, No. 1, January 2017) Page
1
Yunchuan Wang, Xiaorong Xu, Weiwei Wu, and Jianrong Bao
1
2
Yongjun Xu, Qianbin Chen, Lun Tang, and Xiaoge Huang
8
3
Fei Zhou and Wennan Liu
17
4
Qing Wang, Hailiang Xiong, Shanshan Yu, and Yuxi Liu
24
5
Dong-Mei Huang, Jian-Zhong Xu, and Ding Li
32
6
Sajjad Ali, Zhe Chen, and Fuliang Yin
40
7
Chang-Uk Baek and Ji-Won Jung
49
8
Zhijin Zhao, Xiaowei Gu, Fangfang Qiang, and Lei Shen
55
9
Ping Liu, Peiyan Yuan, and Chenyang Wang
62
10
Xiao Zhou, Chengyou Wang, and Baochen Jiang
72