• Please send your full manuscript to: jocm@vip.163.com
Article# Article Title & Authors (Volume 4, No. 11, December 2009 ) Page
1
Tairan Wang and Georgios B. Giannakis
830
2
Hsin-Yu Chao, Chun-Yen Huang, Fan-Min Tseng, and Hung-Yu Wei
841
3
Yuexing Peng, Muzi Wu, Hui Zhao, Wenbo Wang, and Young il Kim
849
4
Takahiro Matsuda and Tetsuya Takine
856
5
Min Yang and Yuanyuan Yang
865
6
Thorsten Biermann, Martin Dr¨axler, and Holger Karl
873
7
Borislava Gajic, Janne Riihij¨arvi and Petri M¨ah¨onen
885
8
Wei Ren, Junge Zhao, and Yi Ren
894
9
Xiaowen Chu , Kaiyong Zhao and Mea Wang
902
Copyright © 2013-2020 Journal of Communications, All Rights Reserved
E-mail: jcm@etpub.com