• Please send your full manuscript to: jcm@etpub.com
Article# Article Title & Authors (Volume 5, No. 1, January 2010) Page
1
Chin-Chen Chang, Pei-Yu Lin, Zhi Hui Wang and Ming Chu Li
5
2
Wenping Deng, Peidong Zhu, Xicheng Lu, and Bernhard Plattner
13
3
Guangjie Han, Lei Shu, Jianhua Ma, Jong Hyuk Park, and Jianjun Ni
23
4
Naixue Xiong, Jing He, Yan Yang, Yanxiang He, Tai-hoon Kim, and Chuan Lin
31
5
Massimiliano Rak, Rocco Aversa, Beniamino Di Martino, and Antonio Sgueglia
39
6
Guiyi Wei, Yun Ling, Ye Gu, and Yujia Ge
57
7
Hongju Cheng, Naixue Xiong, Guolong Chen and Xiaofang Zhuang
63
8
Toshikazu Uemura and Tadashi Dohi
71
9
Zizhong Chen
81
10
Athanasios V. Vasilakos, Neal N. Xiong, Laurence T. Yang, Chuan Lin, and Lei Shu
1
Copyright © 2013-2017 Journal of Communications, All Rights Reserved
E-mail: jcm@etpub.com