• Please send your full manuscript to: jcm@etpub.com
Article# Article Title & Authors (Volume 6, No. 5, August 2011) Page
1
Hai Liu, Xiuzhen Cheng, and Xiaohua Jia
353
2
Zhenghai Wang, Mao Tian, and Yuhao Wang
355
3
Petcharat Suriyachai, Utz Roedig, Andrew Scott, Nicos Gollan, and Jens Schmitt
360
4
Stanley J Barr, Jie Wang, and Benyuan Liu
370
5
Yunsheng Wang, Xiaoguang Li, and Jie Wu
384
6
Anthony Marcus, Mihaela Cardei, Ionut Cardei, Eduardo Fernandez, Fulvio Frati, Ernesto Damiani
393
7
Zhihui Li, Yidong Cui, Yuehui Jin, and Huimin Xu
400
8
Enoch Lu, I-Tai Lu, and Jialing Li
409
Copyright © 2013-2017 Journal of Communications, All Rights Reserved
E-mail: jcm@etpub.com