• Please send your full manuscript to: jcm@etpub.com
Article# Article Title & Authors (Volume 6, No. 8, November 2011) Page
1
Samad Baseer and Kazi M. Ahmed
591
2
Daochao Huang, Dong Yang, Fei Song, and Hongke Zhang
601
3
Lu Lu, Ming Xiao, and Lars K. Rasmussen
610
4
Yazan Ibdah and Kanghee Lee
618
5
Chien-Ching Chiu, Yang-Ta Kao, Shu-Han Liao, and Yu-Fen Huang
628
6
M.M. KAMRUZ ZAMAN and Li Hao
633
7
Tongliang Fan, Haowei Wu, and Hongcheng Huang
640
8
Khaled Ragab
648
Copyright © 2013-2017 Journal of Communications, All Rights Reserved
E-mail: jcm@etpub.com